top of page
Konrad Koch Spitzen 2.png

KONRAD KOCH
SPITZEN 2.0

Zwycięzca  w Konkursie na projekt powtarzalnego

dzieła sztuki identyfikujący Inwestora

  • LinkedIn
  • Instagram
  • Facebook
certyfikat wygranej w konkursie.png

Konkurs na projekt powtarzalnego dzieła sztuki identyfikujący Inwestora

Podstawowym założeniem i celem konkursu jest wybór artysty oraz projektu dzieła sztuki, które poprzez umieszczenie w częściach wspólnych inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez spółkę SIM Śląsk Północ sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu pozwoli zidentyfikować tego Inwestora w kilku lokalizacjach, t.j. na różnych osiedlach mieszkaniowych, które wybuduje ta spółka.

Inwestor - spółka SIM Śląsk Północ sp. z o.o. 

logo_SIM_black.png
3D__2.jpg

Wizualizacje inwestycji mieszkaniowych realizowanych przez Inwestora

3D-3__Paczyna.jpg
Zrzut ekranu 2023-11-7 o 22.44.39.png

Regulamin Konkursu

I. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin Konkursu na Projekt Dzieła Sztuki w Inwestycji, zwany dalej REGULAMINEM, określa warunki Konkursu na Projekt Dzieła Sztuki w Inwestycji, zwanego dalej KONKURSEM. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Fundacji www.sztukawinwestycji.pl w zakładce KONKURSY.

2. KONKURS na niniejszy Projekt Dzieła Sztuki w Inwestycji jest organizowany przez Fundację Sztuka w Inwestycji z siedzibą w Warszawie, KRS: 0001023847, zwaną dalej FUNDACJĄ.

3. KONKURS na Projekt Dzieła Sztuki w Inwestycji został powołany w roku 2023 we współpracy 
z Inwestorem: SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu, ul. Pasieczna 2, 42-700 Lubliniec, zwanym dalej INWESTOREM.

4. KONKURS odbywa się w roku 2023 w jednej kategorii: projekt powtarzalnego dzieła sztuki, z wykorzystaniem istniejącego logotypu lub innego rozpoznawalnego znaku identyfikującego Inwestora.

5. Dzieła można zgłaszać w tym Konkursie wyłącznie jako projekty.

6. KONKURS jest kierowany do twórców działających na terenie całego kraju, mile widziany będzie udział twórców z Województwa Śląskiego, dalej zwanych UCZESTNIKAMI. KONKURS nie stawia autorom dzieł ograniczeń wiekowych, ograniczeń dotyczących dat powstania, wykonania dzieł czy też ich wcześniejszej prezentacji lub publikacji. W KONKURSIE mogą brać udział uczestnicy indywidualni jaki i w grupach.

7. Z KONKURSU wykluczeni są autorzy spokrewnieni z członkami organów FUNDACJI i INWESTORA oraz osoby od nich zależne poprzez stosunek zatrudnienia i hierarchię podległości.

8. FUNDACJA zastrzega sobie prawo do selekcji dzieł nadesłanych w ramach KONKURSU pod kątem spełnienia formalnych założeń KONKURSU. Prace niedopuszczone do KONKURSU nie będą publikowane, eksponowane, a ich autorzy nie zostaną ujawnieni.

9. Przystępując do udziału w KONKURSIE, UCZESTNICY wyrażają zgodę na udział w KONKURSIE na zasadach określonych niniejszym REGULAMINEM.

10. Przez dostarczenie prac rozumie się w szczególności przesłanie linków do ich pobrania lub w formie przesłania gotowych wektorowych formatów plików graficznych (PDF, JPG, itp.) na adres email: sztukawinwestycji@gmail.com

11. Zgłoszenie oraz udział w Konkursie są bezpłatne dla wszystkich UCZESTNIKÓW. Za wybór projektu do realizacji, w inwestycji budowlanej realizowanej przez INWESTORA, zwycięskiemu UCZESTNIKOWI będzie przyznana jednorazowa nagroda w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 0/100) brutto, chyba, że zwycięski projekt nie zostanie wyłoniony.

12. Z tytułu uczestnictwa w KONKURSIE nie przysługuje zwrot kosztów ani innych wydatków poniesionych przez UCZESTNIKÓW.

13. FUNDACJA zastrzega sobie prawo do niewyłonienia zwycięzcy KONKURSU.

 

II. Cele i założenia KONKURSU

 

1. Udział w KONKURSIE polega na przesłaniu FUNDACJI formularza/y zgłoszeniowego/ych wraz z projektem/projektami dzieł w postaci cyfrowej. 

2. Zgłaszany w KONKURSIE projekt powinien dotyczyć dzieła spełniającego następujące warunki techniczne:

– technika dowolna, zapewniająca powtarzalność realizacji dzieła w różnych lokalizacjach inwestycji budowlanych INWESTORA, charakteryzująca się trwałością i odpornością na warunki atmosferyczne przez okres co najmniej 4 lat od daty realizacji, z możliwością dalszej konserwacji, oceniana na podstawie zgłoszonych parametrów projektu konkursowego,

– format docelowy po zrealizowaniu: do wielkości 2mx2m (elewacje i/lub tereny zielone) lub mniejszej (wnętrza), w uzgodnieniu z architektem,

- lokalizacja na wskazanych przez INWESTORA częściach wspólnych budynków (wewnątrz lub na zewnątrz) lub w ich bezpośrednim otoczeniu (tereny zielone), w oparciu o wskazaną UCZESTNIKOWI wizualizację, załączoną do niniejszego REGULAMINU,

- nawiązanie graficznie do treści i formy logotypu lub innego znaku graficznego identyfikującego INWESTORA,

- wykorzystanie elementów śląskiej tradycji i kultury zawartej w formie, materiale, treści lub kolorze.

3. Założenia KONKURSU – wszystkie materiały informacyjne oraz wytyczne dotyczące KONKURSU znajdują się w zakładce KONKURSY i do pobrania przez Uczestników na stronie konkursu.

4. Dokumenty rejestracyjne w formie Formularza zgłoszeniowego dla UCZESTNIKÓW stanowią załącznik do niniejszego REGULAMINU, znajdują się również w zakładce KONKURSY na stronie Fundacji www.sztukawinwestycji.pl

 

III. Harmonogram KONKURSU

 

1. Zgłoszenia konkursowe można przesyłać w terminie od dnia ogłoszenia KONKURSU na stronie internetowej FUNDACJI oraz na profilach społecznościowych FUNDACJI do 31.01.2024 roku. Po tym terminie nadesłane zgłoszenia nie zostaną uwzględnione w KONKURSIE.

2. Publikacja werdyktu i wyboru zwycięzcy KONKURSU zostanie opublikowana na stronie internetowej FUNDACJI oraz na profilach społecznościowych FUNDACJI nie wcześniej niż 15.02.2024 r.

 

IV. Warunki Uczestnictwa w KONKURSIE

 

1. Warunkiem przystąpienia do KONKURSU jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez przesłanie FUNDACJI Formularza zgłoszeniowego.

2. Wypełnione i wysłane za pośrednictwem skrzynki mailingowej Formularze zgłoszeniowe upoważniają UCZESTNIKÓW do zgłoszenia w konkursie dowolnej liczby projektów. W przypadku grupy zgłaszającej projekt, osoba wpisana w Formularzu zgłoszeniowym jest jednocześnie osobą odpowiedzialną za reprezentację grupy.

3. Wraz z Formularzem zgłoszeniowym UCZESTNICY przesyłają pliki zawierające projekt działa/dzieł zgłaszanego/ych w KONKURSIE.

4. UCZESTNIK, biorąc udział w KONKURSIE, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez FUNDACJĘ w celu realizacji celów niniejszego KONKURSU. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych znajdują się w pkt. VIII „Ochrona danych osobowych”.

5. O wynikach ewentualnej wygranej w KONKURSIE FUNDACJA zawiadomi UCZESTNIKÓW drogą elektroniczną poprzez wiadomość e-mail, a także zamieści ogłoszenie o wynikach KONKURSU na swojej stronie internetowej www.sztukawinwestycji.pl  oraz na profilach FUNDACJI w mediach społecznościowych z zastrzeżeniem ujawnienia imienia i nazwiska autora/autorów, który/którzy wygra/ją niniejszy KONKURS oraz wizualizacji projektu dzieła. Uczestnik zgłaszając się do konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swoich danych osobowych w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w celu poinformowania o wynikach KONKURSU i ogłoszenia wyników.

6. W przypadku gdy UCZESTNIK KONKURSU lub zgłoszenie projektu dzieła nadesłane w KONKURSIE nie spełnią wymagań określonych w REGULAMINIE, wówczas osoba ta lub projekt dzieła zostanie odrzucony, a UCZESTNIK wykluczony z udziału w KONKURSIE, nie przysługuje mu wówczas prawo do nagrody za zwycięstwo.

7. Dzieła autorów pobrane w formie plików cyfrowych, które nie zostaną zakwalifikowane do KONKURSU, zostaną usunięte z wszelkich nośników, na które zostały zapisane przez FUNDACJĘ do celów przeprowadzenia KONKURSU.

 

V. Komisja Konkursowa

 

1. FUNDACJA powołuje Komisję Konkursową w składzie Zarząd Fundacji oraz Przedstawiciel Inwestora.

 

VI. Nagroda

 

1. W KONKURSIE werdyktem Komisji Konkursowej przyznana zostanie nagroda pieniężna dla zwycięzcy: w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) brutto.

2. W przypadku decyzji Komisji Konkursowej o nieprzyznaniu nagrody dla zwycięzcy, środki na nią przeznaczone mogą zostać – decyzją Komisji Konkursowej – inaczej podzielone, jednak na nie więcej niż na dwie nagrody równorzędne, przy czym ogólna kwota nie może ulec zmniejszeniu.

3. Nagroda pieniężna zostanie wypłacona w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zatwierdzenia wyników KONKURSU przez Komisję Konkursową, pod warunkiem spełnienia przez zwycięzcę KONKURSU wymogów opisanych w REGULAMINIE.

4. Zwycięzca KONKURSU zobowiązuje się do podania FUNDACJI danych osobowych niezbędnych do prawidłowej realizacji KONKURSU i wydania nagrody.

5. FUNDACJA zastrzega sobie prawo do zmiany daty ogłoszenia wyników KONKURSU i wręczenia nagrody.

6. Od kwoty nagrody potrącony zostanie podatek zryczałtowany w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

VII. Prawa autorskie, formy ekspozycji dzieł konkursowych i ich obiegu publicznego

 

1. Wszyscy UCZESTNICY wypełniający Formularz zgłoszeniowy oświadczają, że są wyłącznymi właścicielami praw autorskich majątkowych do przekazanych projektów dzieł w ramach KONKURSU, a dzieła te nie są obciążone prawami osób trzecich.

2. Informacje o dziełach mogą zostać opublikowane na stronach internetowych FUNDACJI oraz w mediach informujących o KONKURSIE, a także w specjalnych katalogach poświęconych KONKURSOWI lub katalogach FUNDACJI.

3. Uczestnik udziela FUNDACJI nieodpłatnie licencji niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, nieograniczonej czasowo do wykorzystania projektów dzieł w całości i we fragmentach do celów niekomercyjnych w szczególności promocyjnych i dokumentacyjnych FUNDACJI, na następujących polach eksploatacji: utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci, wszelkie zwielokrotnianie, w tym; dyskach audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu komputerowego, wprowadzenie do obrotu w niekomercyjnych celach promocyjnych FUNDACJI oraz KONKURSU, publiczne odtwarzanie i wyświetlanie, wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym w sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niech dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym Internecie, wykorzystanie fragmentów (w tym stopklatek) w celu promocji Dzieł i FUNDACJI.

4. Korzystanie z dzieł na wymienionych powyżej polach eksploatacji może następować w sposób nie naruszający autorskich praw osobistych UCZESTNIKÓW w szczególności prawa do oznaczenia dzieł nazwiskami UCZESTNIKÓW w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Wszystkie dzieła pozostające w archiwum KONKURSU mogą być prezentowane i wykorzystywane do celów promocyjnych wyłącznie z podaniem ich autorstwa, tytułu, oraz cech KONKURSU, na który zostały nadesłane.

6. Dzieło nagrodzone w KONKURSIE podlega takim samym regulacjom jak dzieła dopuszczone do KONKURSU, z zastrzeżeniem szczególnych, dodatkowych form promocji, dodatkowych ekspozycji prac nagrodzonych zarówno fizycznej jak i w mediach.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zrzutów ekranowych, rejestracji całości i fragmentów projektu dzieła oraz operowania tak pozyskanymi fragmentami do celów promocyjnych i informacyjnych.

8. Postanowienia powyższe dotyczą każdego z nadesłanych dzieł, poza zgłoszeniami nie przyjętymi do KONKURSU.

 

VIII. Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzców jest FUNDACJA. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych.

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w KONKURSIE.

4. UCZESTNIKOM KONKURSU, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do:

a. sprostowania danych,
b. usunięcia danych,
c. ograniczenia przetwarzania danych,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia sprzeciwu,
f. cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. FUNDACJA będzie pozyskiwać od uczestników następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, biogram, adres e-mail, numer telefonu, kraj zamieszkania.

6. FUNDACJA będzie pozyskiwać ponadto od zwycięzcy następujące dane: adres do korespondencji, prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP, PESEL), nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego, numer konta (do przekazania nagrody pieniężnej).

7. UCZESTNIKOM KONKURSU przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. UCZESTNIK KONKURSU zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania (także w mediach) o wynikach KONKURSU.

9. FUNDACJA oświadcza, że dane UCZESTNIKÓW KONKURSU nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

10. Dane uczestników konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przepisów przewidzianych przepisami prawa.

11. Dane UCZESTNIKÓW KONKURSU będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

12. FUNDACJA stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. FUNDACJA wdrożyła odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. FUNDACJA w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych, nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

 

IX. Postanowienia dodatkowe

 

1. Przekazane dane osobowe będą wykorzystane tylko w celu prawidłowej realizacji KONKURSU, ogłoszenia wyników oraz przekazania nagród.

2. Organizatorzy KONKURSU nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowości wynikające z podania przez UCZESTNIKA KONKURSU błędnego adresu lub innych danych osobowych.

3. FUNDACJA nie ponosi odpowiedzialności za jakość oraz skutki usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, pocztę oraz inne osoby.

4. REGULAMIN niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady KONKURSU.

5. UCZESTNICY ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem Projektu w KONKURSIE.

6. UCZESTNIK KONKURSU może zmienić lub wycofać zgłoszenie konkursowe wyłącznie przed upływem terminu składania zgłoszeń. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub o wycofaniu zgłoszonej pracy musi zostać złożone w sposób i formie przewidzianej dla pierwotnego złożenia. O zmianie lub wycofaniu zgłoszenia UCZESTNIK musi poinformować FUNDACJĘ osobnym mailem na adres sztukawinwestycji@gmail.com

7. FUNDACJA może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania dzieł konkursowych, zmodyfikować treść REGULAMINU, przy czym zmiany te nie będą dotyczyły rozszerzania zakresu KONKURSU, ograniczania wysokości nagród i skracania terminów. Informację o dokonanej modyfikacji przekaże niezwłocznie, zamieszczając ją na stronie internetowej FUNDACJI lub na profilach mediów społecznościowych, a w przypadku, gdy modyfikacja zostanie dokonana po kwalifikacji do udziału w KONKURSIE, również na adres poczty elektronicznej UCZESTNIKÓW, którzy zostali zakwalifikowani. Dokonane przez FUNDACJĘ modyfikacje REGULAMINU są wiążące dla UCZESTNIKÓW KONKURSU. REGULAMIN wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie internetowej FUNDACJI.

 8. Reklamacje w KONKURSIE nie są przewidziane, a jego rezultaty przyjmuje się za ostateczne po wyborze dokonanym przez Komisję Konkursową.

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Konkursu na Projekt Dzieła Sztuki w Inwestycji

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Imię i Nazwisko:

Data urodzenia:

Biogram:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Kraj zamieszkania:

Adres do korespondencji:

NIP/PESEL:

Nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego:

Numer konta:

Technika projektowanego dzieła:

Materiał projektowanego dzieła:

Opis możliwości realizacji dzieła w wymiarach 2mx2m:

Sposób mocowania dzieła:

Sposób nawiązania do logotypu lub znaku graficznego INWESTORA:

Sposób nawiązania i wykorzystanie elementów śląskiej tradycji i kultury:

Cena autorska za dzieło, w przypadku wyboru danego projektu przez Inwestora:

 

____________za m2

____________za sztukę

K_wiz 02.jpg

Przykładowe inwestycje realizowane przez Inwestora

bottom of page